Wynagrodzenie według kodeksu pracy

Wynagrodzenie inaczej zwane płacą, to suma wydatków pieniężnych w połączeniu z pozostałymi świadczeniami, które wypłacane są pracownikowi z tytułu jego zatrudnienia u pracodawcy. Według kodeksu pracy wynagrodzenie powinno być tak ustalane, aby współgrało z rodzajem wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom, które posiada pracownik. Podczas wyliczeń wynagrodzenia powinno brać się również pod uwagę ilość i jakość świadczonej pracy. Przepisy zawarte w Kodeks Pracy wynagrodzenie obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, tzn. towary, materiały, usługi itd.
Wysokości wynagrodzenia może zależeć od wielu czynników takich jak poziom rozwoju gospodarczego kraju i regionu, sytuacja na rynku pracy czy regulacje prawne.
Kodeks pracy wynagrodzenie określa na podstawie zasad przyznawania pracownikom stawek za pracę określonego rodzaju albo pracy na określonym stanowisku. Uwzględnia również inne składniki wynagrodzenia jeżeli zostały zawarte w umowie o prace lub na podstawie innego porozumienia. Płaca należy się jedynie za pracę wykonaną, co oznacza, że za czas niewykonywania pracy pracownik jest zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia jedynie, gdy kodeks pracy wynagrodzenie takie przewiduje poprzez przepisy prawa w nim zawarte. Jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, zawsze przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, na podstawie zawartych w umowie o prace stawek godzinowych lub miesięcznych. Wynagrodzenie w takim przypadku nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jeżeli z winy pracownika dojdzie do wadliwego wykonania produktów lub usług wynagrodzenie mu nie przysługuje. Jeżeli natomiast wspomniana wadliwość produktu lub usługi zostanie usunięta przez pracownika, przysługuje mu wtedy wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi. Należy wspomnieć, iż w tym przypadku wynagrodzenie za czas pracy poświęcony usuwaniu wady mu nie przysługuje.
Wysokość wynagrodzenia zawsze powinna być ustalona podczas zawierania umowy, a więc jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania danych obowiązków pracowniczych. W kwocie naszego wynagrodzenia brutto zawarte są podatki, a dokładnie jest to podatek dochodowy oraz również składki na ubezpieczenie społeczne. Nasze namacalne wynagrodzenie, które przelewane jest na konto bankowe to wynagrodzenie netto, czyli jest to kwota pomniejszona o kwotę należnego podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych.

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od wielu czynników. Na wysokość wynagrodzenia wpływają czynniki z makrootoczenia, takie jak poziom rozwoju gospodarczego kraju i regionu, regulacje prawne, sytuacja na rynku pracy oraz pozycja związków zawodowych i organizacji pracodawców. Wysokość płacy wynika również z cech organizacji, w której pracownik jest zatrudniony: branży, jej sytuacji finansowej, technologii wytwarzania oraz kultury organizacyjnej. Istotny wpływ mają także charakterystyki pracownika: jego wykształcenie, umiejętności, pełnione role oraz osiągane wyniki.

www.batfinanse.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here